محلول ضدعفونی کننده بر پایه ی الکل 70%

میکروزد برپایه ی الکل 70 درصد با ترکیبات محافظت از پوست                                                                                        محلول 20 لیتری میکرو زد با الکل 70 % سازگار با پوست

           **مناسب پوست و سطوح                                                                                  قیمت 1/570/000 تومان                                                    

                                                                                       محلول 5 لیتری میکرو زد با الکل 70 % سازگار با پوست

     ** مناسب پوست و سطوح                                                                                        قیمت 410/000 تومان 


                                                                         محلول 750 Cc افشانه ای میکرو زد با الکل 70% سازگار با پوست

    **مناسب پوست و سطوح                                                                                          قیمت 61/000 تومان